Op 16 maart mogen we weer stemmen voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Ook op 14 en 15 maart zijn een aantal stembureaus open waar je vervroegd kunt stemmen. We kunnen dan kiezen uit maar liefst 11 partijen. Maar wat zijn de plannen van deze partijen voor Den Dolder?

We hebben gevraagd wat de speerpunten of kernpunten van de partijen zijn voor Den Dolder en die hebben we hier voor je op een rijtje gezet. De partijnamen klikken door naar het volledige verkiezingsprogramma. Als we meer reacties krijgen vullen we deze hier aan. (laatste update: 24-2-22)

VVD

VVD Zeist zet zich in Den Dolder in voor:

 • Een veilig en goed bereikbaar centrum
 • Het verbeteren van de leefbaarheid en gezelligheid in het centrum
 • Nauwe betrokkenheid van de inwoners bij het bepalen van de nieuwe route voor auto’s in de aanloop naar de uiteindelijke afsluiting van de spoorwegovergang voor gemotoriseerd verkeer
 • Een goede verkeersontsluiting van de woningen op de WA Hoeve en Almata/Politieacademie
 • De VVD steunt de ontwikkeling van een zorgkern op het WA-terrein, onder meer om daarmee het vertrek van Fivoor mogelijk te maken
 • Tot het moment van verhuizing van Fivoor veel aandacht voor veiligheid o.a. door geen zedendelinquenten te plaatsen en het behoud van de buurtcoaches
 • Voorzieningen in het dorp die gelijke tred houden met de groei van het aantal woningen

bron: VVD Zeist

VVD heeft op Instagram een filmpje door Tjarda Struik over de punten in Den Dolder: https://www.instagram.com/reel/CaCbggiIOFp/

GROENLINKS

 • Totaalplan ontwikkelen voor de Willem Arntszhoeve
  • Een groene woonomgeving
  • Optimaal verbonden met het dorp voor fietsers en voetgangers
  • Met een plek voor bestaande initiatieven: ‘Uit de Kluiten’, ‘Buurderij De Bloementuin’, ‘Den Dollywood’
 • Dorpswegen veiliger maken, zoals Pleineslaan en Paltzerweg
 • Busverbinding naar Zeist verbeteren
 • Snelheid rondom het dorp verlagen naar 60 km om geluidsoverlast en luchtverontreiniging te verminderen op de Nieuwe Dolderseweg
 • Centrum van Den Dolder veiliger en toegankelijker maken voor fietsers, voetgangers en gehandicapten
 • Meer kunst- en cultuuractiviteiten in dorpshuis en op dorpsplein
 • Initiatieven van bewoners die bijdragen aan de verbetering van het dorp meer ruimte geven: bloemrijke bermen, bijenhotels, sportvoorzieningen en evenementen zoals het Dolders Poppodium en de Kunstroute
 • Meer activiteiten voor oudere jeugd, met hun inspraak organiseren

Den Dolder flyer GroenLinks

D66 

Als eerste wil ik graag opmerken dat wij in ons verkiezingsprogramma aangeven wat onze standpunten zijn voor heel Zeist, en Den Dolder maakt daar onderdeel van uit en dus kunnen de Doldenaren (waar ik er zelf ook een van ben) in ons programma lezen wat we voor Zeist én voor Den Dolder betekenen. Daarnaast zijn er een aantal onderwerpen die onze speciale aandacht hebben in Den Dolder.

We willen dat de dorpskern van Den Dolder de kwaliteit houdt die het nu heeft en we willen meewerken aan initiatieven die er voor zorg kunnen dragen dat het plezierig winkelen is in Den Dolder. Daar horen een paar zaken bij. Je moet op een goede manier in het dorp kunnen komen en, als je met de auto komt, er ook kunnen parkeren. Ten aanzien van bouwen gaat er veel gebeuren. Een doorn in het oog is de geplande bouw op het Bethesda terrein. Gebleken is dat het bestemmingsplan ruimte laat voor ruimtelijke ontwikkelingen die we niet willen. D66 wil dat dit plan in proporties wordt teruggebracht, zodat de gevolgen voor de omgeving acceptabel zijn. Dit is tot nu toe een zeer moeilijke strijd geweest maar we geven niet op.

Ook de plannen voor de bouw op de WA hoeve beginnen steeds meer vorm te krijgen. De inzet van D66 is dat er een kwalitatief en divers wordt gebouwd, voor een brede doorsnede van de samenleving. Onze referentie daarbij is de (bekroonde) kwaliteit die in de wijk Kerckebosch is gerealiseerd.

Op het voormalige terrein van de jeugdgevangenis Almata komt de nieuwe Politie academie. Het is geweldig dat hier de keuze op Den Dolder is gevallen. Het biedt werkgelegenheid en is ook een boost voor onze middenstand.

Al jaren sleept de sluiting van de spoorwegovergang achter ons aan. Er is nog geen goede oplossing voor een veilige verkeersafhandeling als de overgang gesloten wordt. D66 heeft zich verzet tegen de sluiting omdat er geen goed -en veilig- alternatief is geboden. Nu, jaren later, is dat alternatief er nog steeds niet. De Doldenaren is beloofd dat het veiliger gaat worden en voor D66 is dit ook de inzet als de oplossingen op tafel komen. Het moet veiliger, en het plan “Nieuwe verbindingen” Den Dolder zal de komende maanden een belangrijk onderwerp worden.

Ik zou ook nog het onderwerp veiligheid willen benoemen. In Den Dolder komen verkeersveiligheid en sociale veiligheid vaak op de agenda. Ook voor de sociale veiligheid wil D66 dat de huidige inspanningen niet verslappen. De relatie met de aanwezigen op de Willem Arntsz Hoeve zal blijvend aandacht vragen en als het een tijdje beter gaat, wil dat niet zeggen dat er geen verbeteringen mogelijk zijn. Een blijvend punt van aandacht voor bewoners, bestuurders en cliënten.

Namens D66 Zeist, Freerk André de la Porte

Nieuw Democratisch Zeist

In de kern komt het programma van NieuwdemocratischZeist voor Den Dolder neer op luister goed en omhels de inwoner. Zo ontstaat wederzijds begrip. Denk daarbij aan meer inspraak bij de sluiting van de spoorwegovergang, WA-terrein en de bouw in het groen met wooncomplexen. De hele Zeister politiek lijkt inmiddels ook fel voorstander van het verstevigen van de lokale democratie, maar is dat voor de bühne? Wooncomplexen in ons groen lijkt niet de niet de oplossing voor de woonambitie. Na de verkiezingen moet het uitzetten van het lokaal inspraak-beleid voor de komende jaren worden opgepakt met een Den Dolders-burgerberaad. NieuwDemocratischZeist is voor vitale wijken: een ‘Vitale wijk’ is een straat, buurt, wijk of dorp waar mensen elkaar kennen en ontmoeten, en samen activiteiten organiseren. Een vitale wijk draagt bij aan meer veiligheid, minder eenzaamheid en een schonere openbare ruimte, omdat bewoners zich meer betrokken voelen bij hun wijk en bij elkaar. Ontmoeten en persoonlijk contact is de kern van een vitale wijk. In de buurt of op straat, op het schoolplein of bij de sportvereniging treffen mensen elkaar en daar ontstaan mooie dingen. Klein en groot. Het gaat erom de kracht te ontwikkelen de inwoner te betrekken bij de besluitvorming. De “participatietrein” dendert voort en stopt niet. We hebben behoefte aan een participatieve samenleving, met een faciliterende overheid, die inwoners zeggenschap biedt over de aard en inhoud van collectieve voorzieningen. De rol van het raadslid is dus niet als vertegenwoordiger te bepalen wat goed is voor de burger. Nee, de taak van het gemeenteraadslid is een lokaal toekomstbeeld ontwikkelen. Waar liggen de knelpunten en maak groepen inwoners mede-eigenaar. Je zou kunnen zeggen dat op lokaal terrein de basis principes verrassend simpel zijn: Voorrang voor bewoners van onze gemeente bij nieuwbouwprojecten, zonder verdere verstedelijking en ontgroening;  #ennubepaaltu.

Seyst.Nu

Zoals valt te lezen een compact en daardoor uitvoerbaar programma met een visie over hoe er bestuurd moet worden. Met mensen en voor mensen. Dus met Den Dolder en voor Den Dolder.  We hebben begin december met de Belangenvereniging Den Dolder gesproken. Ik denk dat hier duidelijk is geworden dat wij goed weten wat er zoal speelt en welke oplossingen wenselijk zijn. En dat wij altijd openstaan voor een goed gesprek.

Punt 5 uit ons programma:
Burgerparticipatie, publiekszaken en wijkgericht werken
Seyst.Nu wil maximale inwonersbetrokkenheid in heldere taal. Betrek inwoners bij nieuwe plannen aan de voorkant. Bevorder sociale netwerken in de wijk en maak inspraak laagdrempelig en transparant. Ondersteun belangengroepen uit de kernen om hun werk te doen.

CDA

CDA Zeist, ons lokale verhaal
Voor het CDA Zeist is het belangrijk dat het karakter en identiteit Den Dolder behouden blijft. Daarom pleiten wij voor het behoud van het huidige openbaar vervoer en vervoersnetwerk met belbus en aanvullende vervoersmiddelen. Het streven dat het openbaar vervoer binnen de wijken en kernen op beperkte afstand en zo effectief mogelijk beschikbaar blijft.

CDA Zeist wil dat er meer mogelijkheden komen voor jongeren om te blijven en voor doelgroepen (zorg, politie) om te komen wonen in Zeist, ook in Den Dolder. Daarom moet bijvoorbeeld bij het project WA-Hoeve aandacht zijn voor starterswoningen en de mogelijkheid voor een starterslening moet worden verruimd.

In Zeist scheppen we een omgeving die ervoor zorgt dat kleine ondernemers en middenstanders hun werk kunnen doen. Dit doen we niet alleen voor hen, hun gezinnen en werknemers maar ook omdat we beseffen dat, zonder winkeliers en horeca het in Zeist en Den Dolder saai wordt. Wel verwachten we een actieve houding van de winkeliers en inwoners om dit gezamenlijk te doen. Bij ingrijpende zaken zijn ondernemers/ winkeliers partners waarmee we gezamenlijk op zoek gaan naar de juiste oplossingen. De veranderende samenleving en verdere digitalisering vraagt om een kwalitatief maar wellicht ook een compactere kern.

CDA Zeist is van mening dat ieder kind zich vrij kan bewegen binnen de wijk waar hij of zij woont en zich daar veilig voelt. We pleiten voor meer, goed onderhouden en eigentijdse sport- en speelmogelijkheden binnen de wijken van Zeist. In de avond kunnen deze plekken worden ingezet voor sporten in de eigen buurt. Kijk ons gehele programma op www.cdazeist.nl

ChristenUnie-SGP

De Christenunie-SGP waardeert de verschillende kernen als lokale gemeenschappen en wij hechten aan het unieke en de vitaliteit van de verschillende kernen. Den Dolder is in meerdere opzichten uniek voor Zeist. Eigenlijk de enige kern met een eigen treinstation maar ook met een echte grootschalige fabriek, de Remia en dat midden in een groene omgeving met aan de ene kant het Panbos en aan de andere kant Park Vliegbasis Soesterberg.
Drie specifieke opgaven voor Den Dolder zijn:

 • Project Nieuwe Verbindingen: We zijn voorstander dat er tijd genomen wordt om te komen tot een zorgvuldig proces over de bereikbaarheid en leefbaarheid van Den Dolder.  Sluiten voor gemotoriseerd verkeer van de spoorovergang, vestiging van de politieacademie en woningbouw op de WA Hoeve hebben invloed op vele facetten van het Den Dolderse leven.
 • Den Dolder verdient een mooi, bereikbaar, levendig en veilig centrum waar inwoners kunnen winkelen maar ook elkaar kunnen ontmoeten. Voor laad- en losverkeer moet er een goede oplossing komen.
 • Als gemeente houden we een vinger aan de pols over de veiligheid en begeleiding van bewoners van Fivoor/Altrecht. Gemaakte afspraken over toezicht dienen wel nagekomen te worden, ook tijdens eventuele afbouw zorg richting verhuizing.

SP

 

PvdA

 

ZeisterBelang

Het verkiezingsprogramma van ZeisterBelang is gebaseerd op artikel 1 van de Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

ZeisterBelang is een politieke partij voor alle Zeistenaren; we sluiten niemand uit.
Iedereen draagt er wat ons betreft aan bij om onze woonplaats een fijne plek te laten zijn om te wonen, werken en te ontspannen.
1 . Beter inwonerparticipatie o.a. door het instellen van burgerpanels en referenda.
2.  Natuur blijft behouden en wordt niet opgeofferd voor “stenen” (Bethesda); terugdringing van de macht van projectontwikkelaars.
3.  De Openbare Ruimte is schoon en veilig; inwoners worden actief bij beheer en onderhoud betrokken.
4.  Bestaande groen- en waterstructuren worden versterkt.
5.  Onderzocht dient te worden of het spoortraject via een tunnel onder de huidige spoorwegovergang geleid kan worden. Op het huidige spoortraject kunnen dan eventueel huizen gebouwd worden, waarbij beide delen van Den Dolder verbonden blijven.

50PLUS

lijsttrekker Bert van Oorschot

50PLUS zal zich ook voor Den Dolder sterk willen maken door de verkeersveiligheid te waarborgen voor nu (het aanpakken van de te hoge verkeersdrempels) en in de toekomst waarin Den Dolder een metamorfose zal ondergaan (sluiting spoorwegovergang).

Openbaar vervoer uitbreiden (de buslijn 59 vaker laten rijden ook op zondag) gratis OV binnen de gemeente Zeist voor de inwoners met minimum inkomen.
Geen wildgroei in particuliere beleggers die zorghuizen willen starten in de gemeente, omdat dit de zorgverlening in zijn algemeenheid  zeker niet ten goede gaat komen.