Belangenvereniging Den Dolder schrijft voor de Stadspers ‘Dolders Nieuws’. Lees hier het artikel over het project Nieuwe Verbindingen oftewel het verkeer in Den Dolder. Alle artikelen zijn te vinden op de website: www.dendolder.net

Voortgang Nieuwe Verbindingen Den Dolder
Vanaf eind 2020 zijn er inwoners uit Den Dolder in drie verschillende klankbordgroepen betrokken geweest bij het participatieproces van het project Nieuwe Verbindingen, voorheen het Drieluik. Dit gaat over het verkeersprobleem in het centrum van Den Dolder, doordat de onvermijdelijke sluiting van de spoorwegovergang voor gemotoriseerd verkeer om goede en veilige oplossingen vraagt.

Hoe zat het ook alweer?
Nog even ‘waarom het spoor dicht moet’: 1. ProRail wil en moet dit op termijn in heel Nederland doen, zeker op drukke plaatsen. Redenen: veiligheid, doorstroom, geen oponthoud op het spoor. En er is een hoog risico op gevaarlijke situaties rondom deze spoorwegovergang. 2. Het (winkel)centrum van Den Dolder is een steeds drukker wordende plek, meer een verblijfsgebied met winkels, horeca en een station, waar je liever geen doorgaand autoverkeer wilt hebben (dat kan beter via de provinciale weg), 3. Na sluiting van het spoor voor gemotoriseerd verkeer zal het centrum rustiger en verkeerstechnisch ook eenvoudiger worden. Daardoor minder stress en overlast, en dan hopelijk een prettiger verblijfsklimaat voor inwoners en ondernemers.

Participatie processen
In 2010 (!) zijn een twintigtal dorpsgenoten en wij als BDD natuurlijk ook al intensief bezig geweest met dit Drieluik. Toen is er door adviesbureau Movares een rapport uitgebracht met een aardige oplossingsrichting, waarvan deel 1; het langzaam-verkeertunneltje bij de school en Dosc het eerst opgeleverde resultaat is (2017). Dit proces is in het afgelopen jaar (voor wat betreft deel 2 en 3 van het Drieluik) niet dunnetjes, maar heel dik overgedaan!
Het ingenieurs- adviesbureau Antea Group is een jaar geleden namelijk weer vanaf nul begonnen met drie nieuwe klankbordgroepen en heeft (wederom) heel veel inbreng en varianten verzameld. Het gaat om oplossingen voor het traject van de Bypass (korstsluitroute van de provinciale weg naar het centrum), de aanleg van een kruising op de provinciale weg ter hoogte van de Pleineslaan (met extra aansluiting naar de WA Hoeve), en de keerlus of laad/ losplek voor vrachtverkeer en busvervoer in het centrum.
Leuke puzzels voor de liefhebber! Maar ook lastige dilemma’s voor iedereen en met name voor betrokken en/ of benadeelde inwoners.

Complexe puzzel
Antea heeft aan het eind van de zomer een rapport opgeleverd met daarin een wat teleurstellende globale opbrengst; er bleek geen eensluidend advies mogelijk, verder verdiepend onderzoek is nodig. Dit komt doordat de puzzel inmiddels dusdanig complex is geworden door veranderende omstandigheden. Men dient nu, anders dan in 2010, fors rekening te houden met de Provincie die een ‘snelfietsroute’ van Utrecht naar Amersfoort wil aanleggen, precies over de in 2010 beoogde bypass-route! En wat dacht u van de Politie Academie die een prachtplan heeft voor hun nieuwe school op de locatie Almata, maar daarvoor wel verwacht dat er een eigen opgang wordt gerealiseerd vanaf de provinciale weg? Ook de aansluiting aan de noordkant van het dorp naar de WA Hoeve is nog lang niet volledig uitgedacht. De BDD heeft hiervoor eigen ideeën ingebracht in de richting van een verder verdiept liggende provinciale weg. Daarover moet dan een brede verbindingsweg van west naar oost komen, met aparte fiets en wandelstroken. Hiervoor is medewerking en onderhandeling nodig met meerdere partijen, waaronder de WA Hoeve ontwikkelaar BPD.

Vervolgproces?
De gemeentelijke projectgroep gaat hier nu mee verder en een klein groepje van tien klankbordgroepsleden uit het dorp blijft betrokken bij dit proces.
Kortom deze discussie is nog niet klaar. Maar wij blijven hopen en vertrouwen op een vruchtbare samenwerking, en verwachten uiteindelijke besluitvorming tegen het eind van dit jaar.

Dit is een bericht van de Belangenvereniging Den Dolder: deze vereniging volgt het nieuws en de politiek van de gemeente Zeist en de regio Utrecht, voor zover het invloed kan hebben op het leven en wonen in Den Dolder. De vereniging denkt en praat mee, en publiceert daarover regelmatig in de Stadspers op de pagina ‘Dolders Nieuws’. In de Stadspers van 23 februari 2022 stond een dubbele pagina van de Belangenvereniging.