Op 8 oktober 2019 heeft de raad ervoor gekozen om de spoorwegovergang in Den Dolder af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en de daarbij benodigde aanpassingen aan de verkeersstructuur uit te voeren. Ter uitvoering van het besluit uit 2019 is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de verkeerskundige mogelijkheden. Met het project Nieuwe Verbindingen zoekt de Gemeente Zeist een goede oplossing voor dit verkeersvraagstuk.

Er is een intensief en zorgvuldig participatieproces doorlopen. De laatste versies van het adviesrapport, de participatienota en de reactienota zijn te vinden op zeist.nl/nieuweverbindingen.

Reacties advies Nieuwe Verbindingen

Het advies voor de Nieuwe Verbindingen is op 6 juni gepresenteerd aan Den Dolder. Op 7 juni is er gelegenheid geboden voor het stellen van verdiepende vragen tijdens een inloopbijeenkomst. Van 7 juni tot en met 21 juni konden inwoners reacties geven op het advies.

De betrokkenheid in Den Dolder is groot. Veel bewoners, organisaties en ondernemers hebben zich uitgesproken.  Alle reacties zijn vastgelegd en beantwoord in een reactienota. Deze nota wordt samen met het adviesrapport en de participatienota aangeboden aan de gemeenteraad.

Planning besluit gemeenteraad

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt laten zij zich tijdens de Ronde Tafel informeren door inwoners, organisaties en de wethouder. Voor het advies Nieuwe Verbindingen is ruimte gepland voor insprekers op 21 september.

Na de inspraakronde gaan de fracties in beraad en volgt een openbaar debat. Tijdens de Raadsvergadering wordt tot slot een besluit genomen.

Inspreken

Zijn er zaken waarvan u vindt dat de gemeenteraad hier rekening mee moet houden bij het innemen van hun standpunten? Dan bent u van harte uitgenodigd om in te spreken tijdens de Ronde Tafel op 21 september. Aanmelden kan bij de griffie: raadsgriffie@zeist.nl.

De stukken en data voor het debat en de raadsvergadering kunt u vinden via: https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/1139604

De vergaderingen zijn openbaar en zo mogelijk zenden we deze ook uit op het YouTube kanaal van de gemeenteraad van Zeist.

Contact

Hebt u een vraag over dit project? Mail of bel dan met Mieke Noordegraaf, contact-persoon van het projectteam: nieuweverbindingen@zeist.nl of 06-4147 2902.

Zie ook voor meer informatie deze artikelen op DenDolder.nl