Stichting DenDolder.nl

De Stichting DenDolder.nl is opgericht op 21 augustus 2023, nadat het 3 jaar als particulier initiatief was opgebouwd tot een succesvol online platform voor en door Doldenaren. In dit nieuwsbericht valt meer te lezen over de achtergrond en beweegredenen voor de oprichting.

De stichting staat geregistreerd: onder nummer 91148413 bij de Kamer van Koophandel en RSIN 8655.66.252.

Publicatiebericht Belastingdienst 18-10-2023

Vestigingsadres:

Pleineslaan 84
3734 ER Den Dolder
info@dendolder.nl

DenDolder.nl,, zo gek nog niet!

Bestuur

Het bestuur is aangetreden op 21-8-23 en bestaat uit:

Martine Oudshoorn-Scholte, voorzitter
Petra Koek, secretaris
Arjan van Bommel, penningmeester

Het bestuurswerk is onbezoldigd.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het creëren van een online platform voor bedrijven, verenigingen, organisaties en dorpsinitiatieven om activiteiten binnen het dorp Den Dolder kenbaar te maken onder bewoners, bezoekers en geïnteresseerden. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Activiteiten

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het actief bijhouden van diverse online platformen;
  • het onderhouden van contacten met instellingen, organisaties en verenigingen in en rond het dorp Den Dolder, alsmede met de Gemeente Zeist;
  • het voeren van redactie over de inhoud van de verschillende online
    platformen; en
  • het aanjagen en ondersteunen van initiatieven die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Den Dolder.

Sinds augustus 2019 zijn er meer dan duizend berichten op de website geplaatst en zijn er vele buurtinitiatieven aangejaagd en/of ondersteund. Er zijn meer dan 15 vrijwilligers actief bij de vulling van de website, het samenstellen van de maandelijkse e-mailnieuwsbrieven en het begeleiden van andere activiteiten zoals de ondersteuning van de vrijwilligers rond de buurtbiebjes en de deelkasten.

DenDolder.nl staat altijd open voor mensen die actief willen worden. De activiteiten zijn grotendeels vrijwillig. Onkosten worden vergoed. De Stichting maakt ook betalingsafspraken met partijen die structureel werk verrichten.

Inkomsten

Stichting DenDolder.nl verkrijgt haar inkomsten uit:

De stichting heeft geen winstoogmerk.

In 2023 waren de hoofdsponsors: Fivoor |  BPD Bouwfonds | Parkland makelaar | Burgersdijk makelaar | Belangenvereniging Den Dolder

fivoor logo

Uitgaven

De stichting besteedt haar budget aan de volgende zaken:

–        Webhosting
–        Beheer website
–        Administratie
–        Bankkosten
–        Diverse kosten stichting (o.a. KvK)
–        Eindredactie, organisatie en communicatie
–        Redactiewerk (vergoedingen vrijwilligers / stagiaires)
–        Aanpassingen website
–        Algemene/kantoorkosten
–        Marketing (flyers, shirts, banners etc)

Vermogensbeheer

De Stichting heeft nog geen vermogen opgebouwd en werkt aan het opbouwen van een reserve om de continuïteit te kunnen waarborgen.

Statutair is vastgelegd dat bij ontbinding van de stichting een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed aan een door het bestuur te bepalen algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of voor een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

ANBI Status

De Stichting heeft tot doel in 2023 de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te verkrijgen. Ons beleid is hiermee al in overeenstemming.